Lastnosti

Vsi vaši dokumenti in procesi na enem mestu.

BPM

CREA ProcesnaPisarna v podjetje uvaja načela BPM (ang. Business Process Management), ki v podjetju spodbujajo procesno organizacijo in procesni način dela. BPM velja za najbolj celovit pristop k nenehnem prilagajanju podjetja in je ključ za izdatno povečanje storilnosti, učinkovitosti in konkurenčnosti poslovanja podjetja.
Upravljanje poslovnih procesov
Obvladovanje in varna hramba dokumentov

Obvladovanje in
varna hramba dokumentov

CREA ProcesnaPisarna poskrbi tudi za vaše dokumente in zadeve. Vendar pa za razliko od drugih, podobnih rešitev zaposlenemu dokumentov ni potrebno iskati po dokumentnem sistemu, ampak dokumenti v rešitvi sami "najdejo" zaposlenega v trenutku in v koraku, ko jih ta potrebuje.

Rešitve in platforma

CREA ProcesnaPisarna ni samo družina vnaprej pripravljenih procesnih rešitev in dokumentnih zbirk. V podjetje prinaša tudi PROCESNO in DOKUMENTNO platformo. Procesni sistem in dokumentna platforma vam omogočata, da lahko na isti programski osnovi podprete in avtomatizirate tudi delo v svojih kjučnih poslovnih procesih (npr. obravnava škodnega dogodka v zavarovalnici, izvedba upravnega postopka v občini, odobritev fianciranja v banki ipd.).
Resitve in platforma CREA ProcesnePisarne
Modularnost CREA ProcesnePisarne

Modularnost

CREA ProcesnaPisarna vam omogoča postopno uvajanje procesne podpore. Zaradi modularne zasnove se lahko odločite bodisi za posamezno procesno rešitev, ali pa za uvedbo celotne družine rešitev v takem vrstnem redu, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Integracija

Povezava z zalednimi sistemi omogoča prenos ključnih podatkov in dokumentov med družino rešitev CREA ProcesnaPisarna in zalednimi rešitvami. Zaposleni tako ne izgubljajo časa s pretipkavanjem ali iskanjem podatkov v različnih zalednih sistemih (npr. SAP, Navision, Pantheon, Grad ipd.) ali v zunanjih rešitvah (AJPES ipd.).
Integracija CREA ProcesnePisarne
Avtomatizacija pravil

Avtomatizacija opravil

Številne ponavljajoče, rutinske, administrativne ali računske naloge lahko sodoben procesni sistem izvede bistveno hitreje in bolj natančno, kot človek. Zaposleni v naprednih podjetjih, ki so razbremenjeni teh rutinskih opravil, lahko več časa posvetijo iskanju inovativnih idej in izvajanju drugih nalog z bistveno višjo dodano vrednostjo.

Revizijska sled

CREA ProcesnaPisarna skrbno beleži revizijsko sled izvedbe vsakega koraka v procesu. Zato vedno natančno vemo, kje, kdo, kdaj in zakaj je sodeloval pri poslovnih odločitvah, kje se trenutno določena naloga nahaja in kaj se je v procesu pred tem dogajalo.
Revizijska sled
Procesni model

Procesni model

Procesni model je grafična, vizualna predstavitev poslovnega procesa in njegovega delovnega toka. Procesna pravila so nazorno, vizualno prikazana in niso skrita ali zakodirana v programski kodi rešitve. Predvsem pa je delovni tok razumljiv tako skrbniku procesa in poslovodstvu kot tudi posameznemu udeležencu procesa.

Vse informacije
vedno pri roki

CREA ProcesnaPisarna zagotavlja, da ima vsak udeleženec procesa v trenutku izvajanja določene naloge pri roki vse informacije in vse dokumente, ki jih potrebuje za sprejemanje odločitev in izvedbo te nalogo. Zaposleni, ki ne izgublja svoje pozornosti z iskanjem informacij po zalednih sistemih, omarah in predalih, bo lahko več časa in zbranosti posvetil obravnavi in reševanju svojih nalog in bo zato sprejemal bistveno boljše odločitve.
Vse informacije vedno pri roki
Poslovna pravila

Poslovna pravila

Poslovna pravila poskrbijo za ustrezna preverjanja in pravilno usmerjanje dela v poslovnem procesu. CREA ProcesnaPisarna poslovnih pravil ne skriva v programski kodi. Opredeljena so deklarativno (tj. vizualno in razumljivo), samostojno pa jih lahko spreminja skrbnik procesa, brez dodatnega posega v programsko kodo rešitve.

KPI

Procesni sistem nenehno spremlja, beleži in meri, kako podjetje izvaja poslovne procese. Z agregacijo procesnih podatkov, analizo porabe časa, materiala ter finančnih in drugih virov omogoča izračun ključnih kazalnikov uspešnosti (ang. KPI), ki poslovodstvu pomagajo usmerjati delovanje podjetja. Pomagajo poiskati, npr. kateri oddelek ima najboljše rezultate, kateri izdelek zahteva največ dela ali pa npr. oceniti, kako dobro poskrbimo za svoje ključne stranke.
Kljucni kazalniki uspesnosti
Optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija
poslovnih procesov

Procesna platforma vsebuje orodja, ki omogočajo iskanje ozkih grl in optimizacijo poslovnih procesov. Optimizacija temelji na podatkih o načinu poslovanja, ki se zajamejo iz produkcijskega delovanja. Različne ideje o izboljšavah poslovnega procesa se najprej preveri s simulacijo z uporabo zajetih, realnih, produkcijskih prodatkov, ki so zabeleženi v procesnem strežniku.

Intuitiven
uporabniški vmesnik

CREA ProcesnaPisarna ponudi uporabniku skrbno zasnovan in preprost grafični uporabniški vmesnik, ki je za vsako opravilo posebej prirejen. Tako uporabnikom omogoča pregledno delo, čas, potreben za uvajanje novega zaposlenega v delo, pa je bistveno krajši, kot pri uvajanju rešitev ERP, namenskih rešitev ali drugih podobnih izdelkov.
Intuitiven uporabniski vmesnik