Hramba klasifikacija in upravljanje dokumentovCREA Dokumenti

CREA Dokumenti poskrbi za varno hrambo, klasifikacijo in upravljanje z dokumenti, zadevami in njihovimi opisnimi podatki.

DOKUMENTI NAJDEJO ZAPOSLENEGA

Zaposleni ob svojem delu NE išče dokumente v dokumentnem sistemu ali po drugih zalednih sistemih ter omarah in predalih. To je klasični in preživeli pristop dokumentnih sistemov. CREA ProcesnaPisarna poskrbi, da dokumenti in vse druge pomembne informacije zaposlenega najdejo in pričakajo natanko takrat, ko jih ta potrebuje.

ZGODOVINA IN RAZLIČICE

CREA Dokumenti beleži zgodovino vseh popravkov dokumenta, upravlja z različicami in omogoča dostop do starejših različic dokumenta.

ZADEVE

CREA Dokumenti omogoča klasifikacijo dokumentov, upravljanje z zadevami, povezovanje zadev z dokumenti, vzpostavljanje povezav med dokumenti in podobne načine urejanja dokumentacije v podjetju.

Poslovni proces vhodna in izhodna postaCREA Pošta

CREA Pošta je enotna vstop-izstopna točka za vso vhodno in izhodno pošto v podjetju. Procesna rešitev poskrbi za avtomatizacijo in podporo procesu obravnave vhodne pošte od zajema do priprave in odpreme odgovora ter za pripravo, obravnavo in odpremo izhodne pošte.

PAPIRNI IN E-DOKUMENTI

CREA Pošta poskrbi za samodejni zajem in evidentiranje prejete papirne ali elektronske pošte. Na podoben način zagotovi evidentiranje in odpremo izhodne papirne ali elektronske pošte, določene pošiljke pa je mogoče odpremiti tudi samodejno (elektronsko). Način dela z dokumentom je povsem enak, ne glede na to, v kakšni obliki je bil dokument prejet ali poslan.

VEČ GLAV VEČ VE

Pri obravnavi vhodne pošte in pri pripravi odgovora se zaposleni posvetuje s svojimi sodelavci, ki so iz vsebinskega vidika strokovnjaki za predmet naročanja.

PRAVOČASNO REŠEVANJE ZADEV

CREA Pošta poskrbi, da se zadeve, ki se obravnavajo v vhodni ali izhodno pošti pravočasno rešujejo in zaključujejo. Z opozarjanjem, eskalacijami in obveščanjem nadrejenih zaposlenim in odgovornim osebam pomaga pri določanji prioritet.

Poslovni proces nabavaCREA Nabava

CREA Nabava je procesno naravnana rešitev, ki omogoča avtomatizacijo in podporo nabavnemu procesu od zbiranja ponudb in izbire dobavitelja, do odobritve zahtevka in izvedbe naročila v okviru odobrenih količin in cen.

IZBIRA NAJBOLJŠEGA PONUDNIKA

CREA Nabava omogoča učinkovito sodelovanje in posvetovanje med naročnikom in sodelavci, ki so strokovnjaki za določen predmet nabave. Naročnik lahko tako na podlagi posvetovanja s sodelavcem bolje določi, katera od ponudb je najboljša.

NIŽJI STROŠKI NAROČENIH IZDELKOV IN STORITEV

Zahtevek za naročilo se glede na znesek naročila in druge kriterije potrjuje na različnih nivojih poslovodstva. Poslovodstvo ima na ta način vpogled in nadzor nad vsemi pomembnimi naročili.

USKLAJENOST S FINANČNIM NAČRTOM

Vsako naročilo je mogoče povezati s finančnim načrtom. CREA Nabava samodejno preveri, ali je bilo na projektu oz. na pogodbi, ki sta povezana z naročilom, rezerviranih dovolj sredstev in ali so ta sredstva še na voljo.

TRANSPARENTNOST

Procesni strežnik in procesni model natančno določata postopek izvedbe in odobritve naročila, zato naročila ali izbire dobavitelja ne morejo usmerjati osebni interesi ali samovolja posameznika, ampak je v ospredju interes podjetja. V revizijski sledi je natančno zabeleženo, KDO je KDAJ in ZAKAJ odobril določeno naročilo.

Poslovni proces likvidacija vhodnega racunaCREA LVR

CREA LVR je procesno naravnana rešitev, ki omogoča avtomatizacijo in podporo procesu likvidacije vhodnih računov (LVR) od prejema računa do prenosa v računovodski sistem, knjiženja in plačila.

OPTIČNA PREPOZNAVA

CREA ProcesnaPisarna vključuje sodoben sistem za optično prepoznavo (ang. OCR), ki samodejno prepozna račune iz 27-ih držav (vključno s Slovenijo) in poskrbi za zajem opisnih podatkov prejetega računa brez odvečnega pretipkavanja. Sistem samodejno zazna, če je kateri od podatkov na računu slabo berljiv, tak opisni podatek označi in uporabnika opozori, da vrednost preveri.

NADZOR IN OPOZORILA

Če je znesek računa usklajen z zneskom naročila in če je znesek računa nizek, CREA LVR omogoča preprosto in hitro izvedbo likvidacije računa. V nasprotnem primeru pa rešitev jasno označi odstopanja in v procesu zahteva dodatna preverjanja in odobritve.

PRAVOČASNA ZAVRNITEV

CREA LVR poskrbi, da se ob vsakem prejetju računa preveri, ali so bile storitve dobro opravljene in izdelki dobavljeni oziroma ali je bila kakovost izdelkov in storitev pričakovana. Prav tako pa poskrbi, da se neustrezen račun v zakonskem roku zavrne oziroma da so odobreni računi pravočasno plačani in poknjiženi.

INTEGRACIJA

CREA ProcesnaPisarna je povezana z zalednimi informacijskimi sistemi. Povezava omogoča samodejni prenos ključnih podatkov in dokumentov med rešitvijo CREA LVR in zalednimi sistemi. Podatki o računu se samodejno prenesejo v računovodski sistem, povezave do zalednih sistemov pa omogočajo uporabnikom hitro in preprosto opravljanje nalog brez odvečnega pretipkavanja ali iskanja podakov po različnih zalednih rešitvah.

Poslovni proces priprava pregled in sklepanje poslovne pogodbeCREA Pogodbe

CREA Pogodbe je rešitev, ki omogoča avtomatizacijo in podporo procesu priprave, pregleda in sklepanja poslovne pogodbe.

PRAVOČASNO SKLEPANJE

CREA Pogodbe pravočasno pred datumom izteka veljavnosti pogodbe samodejno sproži proces priprave nove pogodbe oziroma novega aneksa.

VSEBINSKI IN PRAVNI VIDIK

Poslovni proces poskrbi, da je vsaka pogodba skrbno pregledana in potrjena tako iz vsebinskega (strokovnega) kot tudi iz pravnega vidika.

PREDLOGE

CREA Pogodbe prinaša urejeno zbirko predlog za pogodbe, ki omogočajo uporabnikom hitro, preprosto, samodejno izdelavo prve različice pogodbe.

ANEKSI IN OSNOVNE POGODBE

CREA Pogodbe omogoča tudi pripravo, pregled in sklepanje aneksa k pogodbi na podoben način, kot se izvede sklepanje osnovne pogodbe. Aneks je vedno povezan z osnovno pogodbo.

Poslovni proces odobritev in izvedba sluzbene potiCREA SlužbenePoti

CREA SlužbenePoti je rešitev, ki omogoča avtomatizacijo in podporo procesu odobritve in izvedbe službene poti od vnosa zahtevka in izdaje potnega naloga do obračuna in plačila dejanskih stroškov službenega potovanja.

VEČ KOT POTNI NALOG

Poslovni proces odobritve službene poti ni samo kroženje potnega naloga po podjetju. Službena pot je tudi rezervacija hotela, službenega vozila ali letalske karte, obračun dejanskih stroškov, ki so nastali na poti, samodejno izplačilo obračunanih in povrnjenih potnih stroškov preko elektronske banke ipd.

NADZOR NAD STROŠKI

CREA SlužbenePoti omogoča transparenten vpogled v celotne stroške službenega potovanja že v času odobritve službene poti. V primeru, da obračun dejanskih stroškov bistveno odstopa od napovedanih, so odstopanja jasno označena in zahtevajo pojasnilo, dodaten pregled in potrditev.

PREPROST OBRAČUN

Po vrnitvi iz službene poti se obračun potnega naloga samodejno pred-izpolni na podlagi napovedanih potnih stroškov. Zaposleni lahko predizpolnjeni obračun popravi in ga uskladi z dejanskimi stroški, ki so nastali na službeni poti. Odobreni obračun se na koncu samodejno prenese v računovodski sistem, plačilni nalog pa v elektronsko banko.

ANALIZA STROŠKOV

CREA SlužbenePoti zagotavlja transparenten vpogled v stroške potovanj, v to kdo, kdaj in zakaj potuje, pri komu obračunani stroški redno odstopajo od napovedanih, kakšni so stroški bivanja v hotelu ali letalskih kart ipd.

Kljucni poslovni procesiCREA Ključni procesi

CREA ProcesnaPisarna ne omogoča samo avtomatizacije podpornih poslovnih procesov. Ker temelji na procesnem sistemu, omogoča da se na enak način podprejo tudi vaši KLJUČNI poslovni procesi. To pa so procesi, ki so za vas najbolj pomembni, in kjer so učinki uvajanja BPM največji.

OBRAVNAVA ŠKODNEGA PRIMERA

Ste iz zavarovalnice? Naj škodni referent nikoli več ne išče nobene informacije o škodnem primeru po zavarovalnici ali po omarah. Omogočite zavarovaNCU prijavo škode prek svetovnega spleta ali mobilnika brez odvečnega pretipkavanja podatkov, ki jih v zalednih sistemih že imate. Nastavite posebno poslovno pravilo v avtomatiziranem procesu obravnave škode, ki pod določenimi pogoji dobrim zavarovancem samodejno odobri izplačilo škode. Ne samo, da boste znatno povečali učinkovitost škodnega oddelka, hitra obravnava škodnega zahtevka bo bistveno povečala zadovoljstvo vaših ključnih strank.

IZVEDBA UPRAVNEGA POSTOPKA

Ste iz občine? Gotovo si želite, da je vsa dokumentacija in korespondenca, ki se nanaša na reševanje določene zadeve ali na izvedbo določenega projekta urejena, pregledna in pri roki takrat, ko jo potrebujete. CREA ProcesnaPisarna poskrbi za pravočasno reševanje zadev in proženje eskalacije v primeru zamud.

ODOBRITEV KREDITA / FINANCIRANJA

Ste iz banke? Želite ponujati vaše finančne storitve v trgovini - neposredno na prodajnem mestu? Si vaš kreditni odbor želi, da se na vsaki kreditni vlogi samodejno preverijo in izračunajo boniteta, finančni kazalci, izpostavljenost kreditojemalca in zadolženost? In to tako za kreditojemalca kot za osebe, ki so z njim pomembno lastniško povezane? Bi želeli, da se odobritev kredita usmerja glede na oceno kreditne sposobnosti in drugih dejavnikov? Kaj pa transparenten vpogled v revizijske podatke: KDO je KDAJ in ZAKAJ odobril določeno financiranje?

KATERI SO VAŠI KLJUČNI POSLOVNI PROCESI?

Iz katere organizacije ste? Ni pomembno, vi povejte, kateri je vaš ključen in najbolj pomemben poslovni proces. CREA ProcesnaPisarna bo poskrbela zanj.